POPŻ 2014-2020
O NAS
DZIAŁALNOŚĆ
NASZA OFERTA
KOGO WSPIERAMY
WOLONTARIAT
SPRAWOZDANIA
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
 NFOŚiGW
DOTACJE
 ZAPYTANIA OFERTOWE
  LINKI
  OTRZYMANE DAROWIZNY
KONTAKT
RODO
FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

Plakat

   

Przekaz 1% naszej organizacji

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.


HARMONOGRAM DZIALAN TOWARZYSZACYCH

 


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021  – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021  – czerwiec 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Grudziądzu do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa kujawsko- pomorskiego,  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.        Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 - 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie),stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.       Sposób kwalifikacji: [1]

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1.     Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

4

1

4,00

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 

8

0,4

3,20

KONCENTRAT POMIDOROWY 

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

9

0,5

4,50

MLEKO UHT 

5

1

5,00

OLEJ RZEPAKOWY 

4

1

4,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU 

5

0,17

0,85

SZYNKA DROBIOWA 

6

0,3

1,80

SZYNKA WIEPRZOWA 

4

0,3

1,20

2.     Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.

3.     Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.     W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

5.     W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.     W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

7.     Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Lista OPL z dnia 01.02.2022

Lp.

Nazwa OPL

Nazwy gmin, które wspiera OPL

Nr telefonu kontaktowy

e-mail

www

1.

Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu

Miasto Grudziądz

56 6433064


tpba.gr@wp.pl

 

WWW.tpba-grudziadz.pl

2.

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu

Miasto Grudziądz

56 6429444

grudziadz@caritas.pl

WWW.grudziadz.caritas.pl

3.

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Miasto Chełmno

56 6862801

ludzie-ludziom@wp.pl

WWW.ludzie-ludziom.org

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu

Gmina Golub-Dobrzyń

 

56 6835404

gops@uggolub-dobrzyn.pl

WWW.uggolub-dobrzyn.pl

5.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie

 

 

Gmina i Miasto Łasin

56 4664964

mops@lasin.pl

WWW.lasin.pl

6.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim

Gmina i Miasto Radzyń Chełmiński

56 4626684

mgops@radzynchelminski.eu

mgops.radzynchelminski.eu

7.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Miasto Wąbrzeźno

56 689 04 00

mops@torun.home.pl


https://mops.rbip.mojregion.info/

 

8.

Stowarzyszenie „ PROMYK” w Grudziądzu

Gmina Grudziądz

56 4663479 wew. 128

goops@poczta.onet.pl


http://grudziadz.ug.gov.pl

 

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu

Gmina Dragacz

52 3324870

gopsdragacz@wp.pl

WWW.gopsdragacz.pdg.pl

10.

Stowarzyszenie „PRO PUBLICO BONO” w Grucie

Gmina Gruta

 

56 4658734

gops_gruta@wp.pl

https://gruta.pl/category/pomoc-zywnosciowa/

11.

Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej ”SAMPO” w Barcinie

Gmina i miasto Barcin

 

52 3832626

bpp.sampo@onet.eu

sampo-barcin.5v.pl

12.

Płużnicka Spółdzielnia Socjalna „Pomocna ekipa”

Gmina Płużnica

782246712

biuro@spoldzielnia.socjalna.pluznica.info

http://www.spoldzielnia.socjalna.pluznica.info/?page_id+547

13.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu

Gmina Warlubie

 

52 3800531

gops@warlubie.pl

https://warlubie.naszops.pl/

14.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach

Gmina Książki

 

56 6888110

gops@gminaksiazki.pl

WWW.gminaksiazki.pl

15.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą

Gmina Świecie nad Osą

56 4661951

gops@swiecienadosa.pl

https://gopsswiecienadosabip.gov.pl

 

Harmonogram działań towarzyszących

Rodzaj DT

forma

temat

Miejsce realizacji lub link

Data i godzina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021.

1.       W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

2.       W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

3.       W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

4.       Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

5.       Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

6.       Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

7.       Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

 

 [1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1
PODPROGRAM 2019 – efekty

1. Bank Zywnosci w Grudziadzu realizowal Program Operacyjny Pomoc Zywnosciowa Podprogram 2019 wspólfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym, którego celem bylo zapewnienie najubozszym mieszkancom Polski pomocy zywnosciowej oraz uczestnictwa w dzialaniach w ramach srodków towarzyszacych w okresie grudzien 2019 – wrzesien 2020.
2. Osoby potrzebujace otrzymaly bezplatnie artykuly spozywcze: • warzywne i owocowe (groszek z marchewka, fasola biala, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jablkowy, powidla sliwkowe); • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryz bialy, kasza gryczana, herbatniki maslane), • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewajacy), • miesne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju), • cukier (cukier bialy, miód wielokwiatowy), • tluszcze (olej rzepakowy), • dania gotowe (golabki w sosie pomidorowym). 2. Wspólpracowalismy z 13 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa kujawsko- pomorskiego.
3. Pomoc zywnosciowa trafila do 11 095 osób znajdujacych sie w trudnej sytuacji zyciowej z terenu województwa kujawsko- pomorskiego.
4. Wydalismy osobom potrzebujacym:
o 553,77816 ton zywnosci;
o 56 966 paczek zywnosciowych;
o 0 posilków;
5. W ramach Podprogramu 2019 realizowalismy równiez dzialania towarzyszace skierowane do osób korzystajacych z pomocy zywnosciowej. W ramach tych dzialan przeprowadzilismy lacznie 80 warsztatów edukacyjnych, w których wziely 646 osoby 6. Rodzaje warsztatów:

• edukacji finansowej - 6 spotkan dla 42 uczestników • zywieniowo dietetycznych – 16 spotkan dla 153 uczestników • Kulinarnych - 46 spotkan dla 341 uczestników • Niemarnowania zywnosci - 12 spotkan dla 110 Uczestników • Innych dzialan aktywizujacych - 0 spotkan dla 0 Uczestników

PODPROGRAM 2018 – efekty

1. Bank Zywnosci w Grudziadzu realizowal Program Operacyjny Pomoc Zywnosciowa Podprogram 2018 wspólfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym, którego celem bylo zapewnienie najubozszym mieszkancom Polski pomocy zywnosciowej oraz uczestnictwa w dzialaniach w ramach srodków towarzyszacych w okresie wrzesien 2018 – czerwiec 2019.
2. Osoby potrzebujace otrzymaly bezplatnie artykuly spozywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewka, fasola biala, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidla sliwkowe); • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryz bialy, kasza gryczana, herbatniki maslane), • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewajacy), • miesne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju), • cukier (cukier bialy, miód wielokwiatowy), • tluszcze (olej rzepakowy), • dania gotowe (golabki w sosie pomidorowym). 3. Wspólpracowalismy z 12 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego. 4. Pomoc zywnosciowa trafila do 12140 osób znajdujacych sie w trudnej sytuacji zyciowej z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego. 5. Wydalismy osobom potrzebujacym: • 588,898 ton zywnosci; • 80392 paczek zywnosciowych; • 0 posilków; 6. W ramach Podprogramu 2018 realizowalismy równiez dzialania towarzyszace skierowane do osób korzystajacych z pomocy zywnosciowej. W ramach tych dzialan przeprowadzilismy lacznie 79 warsztatów edukacyjnych, w których wziely udzial 1048 osoby.
7. Rodzaje warsztatów:
• Ekonomiczne - 4 spotkania dla 100 uczestników • Zywieniowe – 18 spotkan dla 231 uczestników • Kulinarne - 37 spotkan dla 478 uczestników • Niemarnowanie zywnosci - 20 spotkan dla 239 uczestników

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Bank Zywnosci w Grudziadzu realizowal Program Operacyjny Pomoc Zywnosciowa Podprogram 2017 wspólfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym, którego celem bylo zapewnienie najubozszym mieszkancom Polski pomocy zywnosciowej oraz uczestnictwa w dzialaniach w ramach srodków towarzyszacych w okresie sierpien 2017 – czerwiec 2018. 2. Osoby potrzebujace otrzymaly bezplatnie artykuly spozywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewka, fasola biala, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidla sliwkowe); • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryz bialy, kasza gryczana, herbatniki maslane), • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewajacy), • miesne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju), • cukier (cukier bialy, miód wielokwiatowy), • tluszcze (olej rzepakowy), • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami). 3. Wspólpracowalismy z 12 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego.
4. Pomoc zywnosciowa trafila do 13640 osób znajdujacych sie w trudnej sytuacji zyciowej z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego.
5. Wydalismy osobom potrzebujacym:
• 693,16820 ton zywnosci; • 106526 paczek zywnosciowych; • 0 posilków; 6. W ramach Podprogramu 2017 realizowalismy równiez dzialania towarzyszace skierowane do osób korzystajacych z pomocy zywnosciowej. W ramach tych dzialan przeprowadzilismy lacznie 79 warsztatów edukacyjnych, w których wziely 1076 osób. 7. Rodzaje warsztatów:
• Ekonomiczne - 4 spotkania dla 100 uczestników • Zywieniowe – 24 spotkania dla 309 uczestników • Kulinarne - 37 spotkan dla 528 uczestników • Niemarnowanie zywnosci - 14 spotkan dla 139 uczestników

PODPROGRAM 2016 – efekty

1. W ramach POPZ Podprogram 2016, który byl realizowany w okresie sierpien 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujacych trafily takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryz bialy 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewajacy 2,4 kg, groszek z marchewka 3,20 kg, fasola biala 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidla sliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier bialy 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
2. Wspólpracowalismy z 12 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa kujawsko - pomorskiego
3. Pomoc zywnosciowa trafila do 13455 osób znajdujacych sie w trudnej sytuacji zyciowej.
4. Wydalismy osobom potrzebujacym:
o 601,6636 ton zywnosci;
o 96601 paczek zywnosciowych;
o 0 posilków;
5. W ramach Podprogramu 2016 realizowalismy równiez dzialania towarzyszace skierowane do osób korzystajacych z pomocy zywnosciowej. W ramach tych dzialan przeprowadzilismy lacznie 66 warsztatów edukacyjnych, w których wziely udzial 1027 osób.
6. Rodzaje warsztatów:
• Ekonomiczne - 4 spotkan dla 94 uczestników • Zywieniowe – 20 spotkan dla 296 uczestników • Kulinarne - 42 spotkan dla 637 uczestników • Niemarnowanie zywnosci – 0 spotkan dla 0 uczestników

PODPROGRAM 2015 – efekty

1. W ramach POPZ Podprogram 2015, który byl realizowany w okresie maj 2015 - czerwiec 2016, do osób potrzebujacych trafily takie produkty jak mleko, ser podpuszczkowy, ser topiony, makaron swiderki, ryz bialy, kasza jeczmienna, platki kukurydziane, kawa zbozowa, groszek z marchewka, koncentrat pomidorowy, dzem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie wlasnym, cukier, olej rzepakowy.
2. Pomoc zywnosciowa trafila do 13179 osób znajdujacych sie w trudnej sytuacji zyciowej. 3. Wydalismy osobom potrzebujacym ponad 1046,9632 ton zywnosci.
4. W ramach Podprogramu 2015 realizowalismy równiez dzialania towarzyszace skierowane do osób korzystajacych z pomocy zywnosciowej. W ramach tych dzialan przeprowadzilismy lacznie 60 warsztatów edukacyjnych, w których wziely udzial 1079 osób.
5. Rodzaje warsztatów:
• Ekonomiczne - 4 spotkania, 95 uczestników • Zywieniowe – 20 spotkan, 317 uczestników • Kulinarne - 36 spotkan, 667 uczestników • Niemarnowanie zywnosci – 0 spotkan, 0 uczestników

PODPROGRAM 2014 – efekty

1. W ramach POPZ Podprogram 2014, który byl realizowany w okresie grudzien 2014 – luty 2015, do osób potrzebujacych trafily takie produkty jak: mleko, makaron swiderki, mielonka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy. 2. Pomoc zywnosciowa trafila do 10382 osób znajdujacych sie w trudnej sytuacji zyciowej. 3. Wydalismy osobom potrzebujacym ponad 133,518 ton zywnosci.
 

 

 

 

^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2009 www.StudioGraficzne.com