POPŻ 2014-2020
O NAS
DZIAŁALNOŚĆ
NASZA OFERTA
KOGO WSPIERAMY
WOLONTARIAT
SPRAWOZDANIA
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
  LINKI
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
      POPŻ 2014-2020Program operacyjny Pomoc Żywnościowa


Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

  1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1.       warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

2.       warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

3.       programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

4.       warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

o      dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,

o      współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,

o    oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

o    kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

 

ŹRÓDŁO: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/.../podstawy-prawne/

 

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna - OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

 

 

PODPROGRAM 2016

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 – czerwiec 2017 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.      Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - (od 01.01.2017r.) których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.      Sposób kwalifikacji:

·         OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób

·         OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

·         OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

1.      Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

a.   Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet  z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy (od stycznia 2017), szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy (od lutego 2017).

b.  Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]

2.      Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.

3.      W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

4.      W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

5.      Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do:

Banku Żywności w Grudziądzu

lub Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie

lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

LISTA OPR/OPL:

Organizacja

Adres

Telefon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu

Dragacz 7A
86-134 Dragacz

52 3324870

Płużnicka Spółdzielnia Socjalna „Pomocna ekipa” w Płużnicy

Płużnica 64
87-214 Płużnica

782 246 712

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 32
87-200 Wąbrzeźno

56 6890400

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach

ul. Bankowa 4
87-222 Książki

56 6888110

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu

ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

52 3800531

Stowarzyszenie „PRO PUBLICO BONO” w Grucie

Gruta 244
86-330 Mełno

56 4658734

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno

56 6862801

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu

ul. Klasztorna 6
86-300 Grudziądz

56 6429444

Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu

ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz

56 6433064

Stowarzyszenie „ PROMYK” w Grudziądzu

ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

56 4663479 wew. 128

Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej”SAMPO” w Barcinie

ul. Mogileńska 5
88-190 Barcin

52 3832626

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu

ul. Tysiąclecia 22a
87-400 Golub - Dobrzyń

56 6835404

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:

·        włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

·        grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).

·        pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

·        pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,

·        wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS):

·       warsztaty kulinarne; 

·       warsztaty edukacji ekonomicznej;

·       warsztaty dietetyczne;

·       warsztaty niemarnowania żywności.

Działania opisane w pkt. b) będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCHMAJ 2017


L.PDATATYTUŁ WARSZTATUGODZINANAZWA ORGANIZACJIMIASTOMIEJSCE WARSZTATÓWOSOBA PROWADZĄCA
126.05.2017Warsztaty dietetyczne09:30GOPS Golub-DobrzyńGolub-
Dobrzyń
GOPS - sala konferencyjna
ul. Plac 1000-lecia 22A
87-400 Golub - Dobrzyń
Anna Kaczanowska
226.05.2017Warsztaty dietetyczne12:30GOPS KsiążkiKsiążkiGminny Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 4
87-222 Książki
Anna KaczanowskaZAŁĄCZNIKI:  Wytyczne na Podprogram 2016

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/.../wytyczne/podprogram-2016/

 

PODPROGRAM 2015 – efekty

1.       W ramach POPŻ Podprogram 2015, który był realizowany w okresie maj 2015 - czerwiec 2016, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak mleko, ser podpuszczkowy, ser topiony, makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy.

2.       Pomoc żywnościowa trafiła do 13179 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3.       Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 1046,9632 ton żywności.

4.  W ramach Podprogramu 2015 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 60 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 1079 osób.

5.       Rodzaje warsztatów:

·         Ekonomiczne - 4 spotkania, 95 uczestników

·         Żywieniowe – 20 spotkań, 317 uczestników

·         Kulinarne - 36 spotkań, 667 uczestników

·         Niemarnowanie żywności – 0 spotkań, 0 uczestników

 

PODPROGRAM 2014 – efekty

1.       W ramach POPŻ Podprogram 2014, który był realizowany w okresie grudzień 2014 – luty 2015, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak: mleko, makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy.

2.       Pomoc żywnościowa trafiła do 10382 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3.       Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 133,518 ton żywności.

 

              

^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2009 www.StudioGraficzne.com