AKTUALNOŚCI
O NAS
DZIAŁALNOŚĆ
NASZA OFERTA
KOGO WSPIERAMY
WOLONTARIAT
SPRAWOZDANIA
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
  LINKI
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
      AKTUALNOŚCIProgram operacyjny Pomoc Żywnościowa
Bank Żywności w Grudziądzu

ogłasza II nabór ofert na transport

w ramach PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2016


 
Bank Żywności w Grudziądzu ogłasza nabór ofert na transport w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2016.  

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2016, Bank Żywności w Grudziądzu, ul. Dąbrowskiego 11/13, 86-300 Grudziądz, poszukuje realizatorów transportu żywności. Transport ma odbywać się z Grudziądza do gmin: Grudziądz, Miasto Grudziądz, Miasto Chełmno, Dragacz, Gruta, Książki, Płużnica, Warlubie, Miasto Wąbrzeźno,  Złotniki Kujawskie, Barcin.


Oferta obejmuje:

 1. Załadunek żywności z rampy Banku Żywności w Grudziądzu, ul. Karabinierów 12, 86-300 Grudziądz
 2. Transport żywności z Banku Żywności do odbiorcy
 3. Rozładunek transportu z żywnością u odbiorcy – miejsce wskazane przez odbiorcę

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. opłaty frachtowej na wyżej wymienionych trasach.

Dostawca zobowiązany jest:

 1. Posiadać samochód - izoterma, który w bezpieczny sposób przetransportuje jednorazowo minimum 5 - 6 ton artykułów żywnościowych.
 2. W ofercie proszę zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie wykonywany transport.

Przy składaniu oferty należy podać :

 • Nazwę i dane firmy/ realizatora usługi
 • Wycenę na podstawie tzw. opłaty frachtowej, na wymienionych trasach.
 • Dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e –mail , telefon)

Oferty przyjmowane są w terminie do 12.09.2016 r. w siedzibie Banku Żywności w Grudziądzu ul. Dąbrowskiego 11/13, 86-300 Grudziądz lub pocztą elektroniczna na adres: bz.grudziadz@bankizywnosci.pl

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 56 46 323 97


Program operacyjny Pomoc Żywnościowa
Bank Żywności w Grudziądzu

ogłasza nabór ofert na transport

w ramach PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2016


 
Bank Żywności w Grudziądzu ogłasza nabór ofert na transport w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2016.  

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2016, Bank Żywności w Grudziądzu, ul. Dąbrowskiego 11/13, 86-300 Grudziądz, poszukuje realizatorów transportu żywności. Transport ma odbywać się z Grudziądza do gmin: Grudziądz, Miasto Grudziądz, Miasto Chełmno, Dragacz, Gruta, Książki, Płużnica, Warlubie, Miasto Wąbrzeźno,  Złotniki Kujawskie, Barcin.


Oferta obejmuje:

 1. Załadunek żywności z rampy Banku Żywności w Grudziądzu, ul. Karabinierów 12, 86-300 Grudziądz
 2. Transport żywności z Banku Żywności do odbiorcy
 3. Rozładunek transportu z żywnością u odbiorcy – miejsce wskazane przez odbiorcę

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. opłaty frachtowej na wyżej wymienionych trasach.

Dostawca zobowiązany jest:

 1. Posiadać samochód - izoterma, który w bezpieczny sposób przetransportuje jednorazowo minimum 5 - 6 ton artykułów żywnościowych.
 2. W ofercie proszę zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie wykonywany transport.

Przy składaniu oferty należy podać :

 • Nazwę i dane firmy/ realizatora usługi
 • Wycenę na podstawie tzw. opłaty frachtowej, na wymienionych trasach.
 • Dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e –mail , telefon)

Oferty przyjmowane są w terminie do 2 września 2016 r. w siedzibie Banku Żywności w Grudziądzu ul. Dąbrowskiego 11/13, 86-300 Grudziądz lub pocztą elektroniczna na adres: bz.grudziadz@bankizywnosci.pl

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 56 46 323 97Program operacyjny Pomoc Żywnościowa


Bank Żywności w Grudziądzu w ramach PO PŻ Podprogram 2015 przeprowadził 60 warsztatów, w tym:
- 4 warsztaty edukacji ekonomicznej
- 20 warsztatów dietetycznych
- 36 warsztatów kulinarnych
Z tej formy pomocy skorzystało 1079 beneficjentów otrzymujących pomoc żywnościową.

Kryterium kwalifikowalności do PO PŻ Podprogram 2015:

 
Uwaga od dnia 1.10.2015 obowiązuje nowe kryterium kwalifikowalności do PO PŻ:

 - Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których wysokość dochodu nie przekracza dochodu ustalonego w wytycznych określonego jako % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej;

- Kryterium dochodowe uprawniające do uczestnictwa w PO PŻ w Podprogramie 2015 - 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. nie więcej niż:

- 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej

- 771 zł dla osoby w rodzinie.

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

 Program operacyjny Pomoc Żywnościowa

1. O programie:

Bank Żywności w Grudziądzu przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz wyłączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów  kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, 
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/...)

Dokumenty do pobrania:
wytyczne do podprogramu 2015

2. Organizacje współpracujące (OPL) na dzień 09.10.2015r:

 1. Stowarzyszenie "Promyk" ul. Wybickiego 38,  86-300 Grudziądz
 2. Pom.-Kuj. Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej "SAMPO"
  ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
 3. Grudziądzkie Centrum Caritas ul. Klasztorna 6,  86-300 Grudziądz
 4. Stowarzyszenie "Ludzie-Ludziom" ul. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno
 5. Koło Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
  ul. Parkowa 22/24, 86-300 Grudziądz
 6. Stowarzyszenie Pro Publico Bono w Grucie  Gruta 244, 86-330 Mełno
 7. Płużnica Spółdzielnia Socjalna „Pomocna ekipa” 87-214 Płużnica 64
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wolności 32, 87-200 Wąbrzeźno
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dragacz 7A, 86-134 Dragacz

3. Efekty w 2014 roku:

 • pomocą objętą  10 382 osób
 • podejmowano: udzielanie informacji o możliwości wsparcia w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, aktywizacja osób bezrobotnych, kampania informacyjna na temat zebrań i spotkań mających na celu integrację społeczną, pomoc w pisaniu dokumentów typu CV
 • przekazano 18 290 paczek żywnościowych
 • przekazano 133 518 kg żywności
 • współpracowano z 8 organizacjami:
 1. Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu, które rozprowadza żywność dla uprawnionych mieszkańców miasta Grudziądza
 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy razem” w Warlubiu
 3. Mroteckie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” w Mroczy
 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina” w Górnej Grupie
 5. Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom  w Chełmnie
 6. Stowarzyszenie „Pro Publico Bono”  w Grucie
 7. Stowarzyszenie „Promyk”  w Grudziądzu
 8. Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Płużnicy

 

 

              

^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2009 www.StudioGraficzne.com