POPŻ 2014-2020
O NAS
DZIAŁALNOŚĆ
NASZA OFERTA
KOGO WSPIERAMY
WOLONTARIAT
SPRAWOZDANIA
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
 NFOŚiGW
DOTACJE
 ZAPYTANIA OFERTOWE
  LINKI
KONTAKT
FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

Szanowni Państwo,

Ruszyła zbiórka na odbudowę Kuźni Społecznej w Olsztynie po tragicznym pożarze.  Bardzo prosimy o wsparcie dla naszej bankowej rodziny.  
Dziękujemy za każde wsparcie
.

Link:  https://www.facebook.com/donate/502540110300651/10214538449190671/

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.

Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt "Trampolina 2"

 

Od 1 września 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie realizował projekt partnerski współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Trampolina 2”. Przedsięwzięcie to jest działaniem nastawionym na praktyczne rozwiązanie złożonych problemów młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym przy współudziale partnera, tj. Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Aditus” z Włocławka.   

                Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 120 osób z otoczenia młodzieży objętej projektem, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. 

Uczestnikami projektu będzie młodzież zamieszkała lub ucząca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy, np. nadzór kuratora oraz otoczenie młodzieży tj. rodzice lub opiekunowie prawni, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. 

Dzięki możliwości uzyskania dofinasowania ze środków Unii Europejskiej zaplanowano szeroki wachlarz wsparcia zarówno indywidualnego jak i grupowego prowadzącego do aktywizacji społeczno-zawodowej m.in. poprzez:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry specjalistów, tj. wychowawców i specjalistów ds. resocjalizacji;
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze mające na celu zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: m.in. wyjścia do filharmonii, opery, kina, teatru, lokalnych ośrodków kultury;
 • warsztaty informatyczno-medialne;
 • organizację zajęć sportowych;
 • organizację zajęć z zakresu artterapii;
 • obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne;
 • spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym i edukatorami;
 • kursy, szkolenia zawodowe oraz staże;
 • poradnictwo pedagogiczne dla otoczenia;
 • wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje między rodzicami i dziećmi.

 

                Dzięki wykorzystaniu infrastruktury województwa kujawsko-pomorskiego prowadzonych będzie 20 Młodzieżowych Centrów skupiających młodzież objętą sądowym środkiem wychowawczym.

      POPŻ 2014-2020

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1.  warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

2.     warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

3.  programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

4.     warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1.  dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2.  współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

 

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna - OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

 

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Bank Żywności w Grudziądzu z siedzibą w Grudziądzu przy Dąbrowskiego 11/13

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
 2. dochód osoby i rodziny;
 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.
WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.                  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)    organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)   racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)    przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)   prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.      Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.      Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłkówościowych lub posiłków.

1.       Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

1.        Artykuły warzywne i owocowe:

1.       groszek z marchewką 3,6 kg,

2.       fasola biała 3,6 kg,

3.       koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

4.       buraczki wiórki 1,05 kg,

5.       powidła śliwkowe 1,80 kg,

2.            Artykuły skrobiowe:

1.       makaron jajeczny 4,5 kg,

2.       makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

3.       ryż biały 3 kg,

4.       kasza gryczana 1,5 kg,

5.       herbatniki maślane 0,8 kg,

3.       Artykuły mleczne:

1.       mleko UHT 7 l,

2.       ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4.       Artykuły mięsne:

1.       szynka drobiowa 3 kg,

2.       szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

3.       pasztet wieprzowy 0,64 kg,

4.       kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

5.       filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5.       Cukier

1.       cukier biały 4 kg,

2.       miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6.       Tłuszcze

1.       olej rzepakowy 4 l,

7.     Dania gotowe

1.       gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;


2.       Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo:

3.       Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.      W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

5.       W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.       W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

7.       Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ - NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Link do wytycznych:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/.../podprogram-2018---materialy-aktualne---kwiecien-2018-r/

 

 

LISTA OPL aktualizacja na dzień 30.03.2019:

Organizacja

Adres

Telefon

Płużnicka Spółdzielnia Socjalna „Pomocna ekipa” w Płużnicy Płużnica 64
87-214 Płużnica
782 246 712
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach ul. Bankowa 4
87-222 Książki
56 6888110
Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie Pl. Rydygiera 1
86-200 Chełmno
56 6862801
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu ul. Klasztorna 6
86-300 Grudziądz
56 6429444
Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
56 6433064
Stowarzyszenie „ PROMYK” w Grudziądzu ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
56 4663479 wew. 128
Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej ”SAMPO” w Barcinie ul. Mogileńska 5
88-190 Barcin
52 3832626
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu ul. Tysiąclecia 22a
87-400 Golub - Dobrzyń
56 6835404
Stowarzyszenie „PRO PUBLICO BONO” w Grucie Gruta 244
86-330 Mełno
56 4658734
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie
52 3800531
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Wolności 32
87-200 Wąbrzeźno
56 6890400
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu Dragacz 7A
86-134 Dragacz
52 3324870

 

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Bank Żywności w Grudziądzu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2.  Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Współpracowaliśmy z 12 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 12140 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 588,898 ton żywności;
 • 80392 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 79 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 1048 osoby.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 4 spotkania dla  100 uczestników
 • Żywieniowe – 18 spotkań dla 231 uczestników
 • Kulinarne - 37 spotkań dla 478 uczestników
 • Niemarnowanie żywności - 20 spotkań dla 239 uczestników

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Bank Żywności w Grudziądzu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2.  Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Współpracowaliśmy z 12 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 13640 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 693,16820 ton żywności;
 • 106526 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 79 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 1076 osób.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 4 spotkania dla  100 uczestników
 • Żywieniowe – 24 spotkania dla 309 uczestników
 • Kulinarne - 37 spotkań dla 528 uczestników
 • Niemarnowanie żywności - 14 spotkań dla 139 uczestników

PODPROGRAM 2016 – efekty

 

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 2. Współpracowaliśmy z 12 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa kujawsko - pomorskiego
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 13455 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 601,6636 ton żywności;
  • 96601 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 66 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 1027 osób.
 6. Rodzaje warsztatów:

·         Ekonomiczne - 4 spotkań dla  94 uczestników

·         Żywieniowe – 20 spotkań dla 296 uczestników

·         Kulinarne - 42 spotkań dla 637 uczestników

·         Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

PODPROGRAM 2015 – efekty

1.       W ramach POPŻ Podprogram 2015, który był realizowany w okresie maj 2015 - czerwiec 2016, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak mleko, ser podpuszczkowy, ser topiony, makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy.

2.       Pomoc żywnościowa trafiła do 13179 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3.       Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 1046,9632 ton żywności.

4.  W ramach Podprogramu 2015 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 60 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 1079 osób.

5.       Rodzaje warsztatów:

·         Ekonomiczne - 4 spotkania, 95 uczestników

·         Żywieniowe – 20 spotkań, 317 uczestników

·         Kulinarne - 36 spotkań, 667 uczestników

·         Niemarnowanie żywności – 0 spotkań, 0 uczestników

 

PODPROGRAM 2014 – efekty

1.       W ramach POPŻ Podprogram 2014, który był realizowany w okresie grudzień 2014 – luty 2015, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak: mleko, makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy.

2.       Pomoc żywnościowa trafiła do 10382 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3.       Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 133,518 ton żywności.

 

              

^ do góry

O nas działalność nasza oferta kogo wspieramy linki zbiórka żywności kontakt
Copyright © 2009 www.StudioGraficzne.com